Czy ustawa wprowadzająca kary za cofanie liczników w końcu przyniesie skutek?

Celem ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny jest ograniczenie nieuprawnionych ingerencji we wskazania liczników przebiegu pojazdów (drogomierzy). Wymiana drogomierza będzie dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Drogomierz będzie mógł być wymieniony tylko na drogomierz sprawny oraz dedykowany dla danego typu pojazdu.

Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego wymiany przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania urządzenia. Za dokonanie odczytu pobierana będzie opłata, stanowiąca przychód przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów, której wysokość nie będzie mogła przekroczyć 100 zł.

Dane o wymianie drogomierza i jego odczycie będą przekazywane do centralnej ewidencji pojazdów przez stacje kontroli pojazdów. Ponadto Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna oraz Służba Celno-Skarbowa uzyskają uprawnienie do dokonywania odczytu wskazania drogomierza pojazdu, pojazdu holowanego i pojazdu przewożonego, wraz z jednostką miary, podczas każdorazowej kontroli pojazdu, a następnie zawiadomienia CEP o stwierdzonym stanie drogomierza.

Wprowadzono także penalizację: zmiany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego, ingerencji w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego, a także zlecenia innej osobie zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Przestępstwa te będą zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadkach mniejszej wagi, grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2020 r. Zmiany w Kodeksie karnym wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta